Yönetim Görev Dağılımı

Yönetim Görev Dağılımı

(ERSİAD)ERZİNCANLI SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ 
YÖNETİM GÖREV DAĞILIMI VE TANIMI
26.09.2018

1-Başkan- Saim BAHADIR

Görev Tanımı 

  • Derneğin manevi şahsiyetini temsil eder.
  • Devlet teşkilatı,kurumlar ve kuruluşlar,diğer dernekler ve basınla ilişkileri sağlar ve düzenler,
  • Derneğin kuralları ve kurallarla üyeler arasındaki ilişkileri düzenler,
  • Anlaşmazlıkları çözümler,birlik ve dayanışmanın güçlenmesini sağlar,
  • Derneğin faaliyetleri ve çalışmalarını denetler,düzenler ve yönlendirir,
  • Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda derneği ilzam eder,
  • Mevzuatları ve dernek tüzüğünün kendisine verdiği diğer işleri yapar ve yetkileri kullanır.

   2-Başkan Yardımcısı- Adem KOÇYİĞİT

   ____

   3-Genel Sekreter- Cebrail ULUDAĞ

   Görev Tanımı

    • Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, 
    • Yıllık çalışma programı ile bütçeyi hazırlamak ve Yönetim Kuruluna onay için sunmak, 
    • Dernek gelirlerini toplanmasını koordine etmek, mevzuat, bütçe ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak harcamaların ve raporlamaların yapılmasını sağlamak, 
    • Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek sınırlar içerisinde, taşıt dışındaki taşınır malların alımına, satımına, kiralanmasına ve hizmet alımına karar verilmesini koordine etmek, 
    • Özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin sosyal hizmetler alanında politika oluşturma sürecine katkıda bulunmasını sağlayıcı faaliyetleri araştırmak ve katılım sağlanmasını sağlamak, 
    • Yapılan proje ve faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, denetlemek ve raporlamak, 
    • Dernek üyelerinin kabulü ve dernekten çıkarılması hakkında dilekçe iş ve işlemlerini Yönetim Kurulunun karar alması için hazırlamak, 
    • Derneği temsilen, ulusal ve uluslararası toplantılara katılmak ve temaslarda bulunmak, 
    • Derneğin sekretarya işlerini ve görev alanına giren diğer hizmetleri yürütmek, 

     4-Muhasip- H.EMİN VURAL

     Görev Tanımı                             

     • Muhasip üye Bütçenin uygulanmasından doğrudan sorumlu olup,Derneğin mali işlerini yürütür,
     • Yönetim Kurulunun bütçe dışı şart kararlarını uygulamaz,
     • Mali işlerde özellikle şart evraklarında ve tediye fişlerinde Başkan ile birlikte imzası bulunur,
     • Muhasip üyenin imzası olmadan hiçbir suretle ödeme yapılmaz,
     • Muhasebe personeli görev yönünden doğrudan doğruya Muhasip üyeye bağlıdır ve ona karşı sorumludur.